Биљни и животињски свет

Биљни свет

У зависности од рељефних карактеристика на територији општине Ириг разликују се флористичке и фаунистичке заједнице предела Фрушке горе и лесне заравни.
Флора Фрушке горе је веома разнолика и специфична. На простору уже зоне Националног парка расте око 1000 врста биљака, а њихов укупан број, заједно са биљкама на простору заштитне зоне, прелази цифру од 1500 врста. Овако великом разноврсношћу Фрушка гора може да се пореди са много већим и вишим планинама у Србији

Фрушкогорска област представља једину област у Срему у којој доминирају шуме. Оне покривају 13,5 % територије Срема. На Фрушкој гори издвојено је шест шумских заједница које се налазе у пределу иришке општине: заједница брдске букве  и липе,заједница брдске букве, китњака и фестуке,букова шума са маховинама,заједница храста китњака и граба са костриком,чиста китњакова шума са фестуком ичиста китњакова шума са кисељаком.  Поред шума на Фрушкој гори сусрећу се и травне површине.

Насупрот Фрушкој гори, на фрушкогорској лесној заравни шума готово да нема. Само понегде се сусрећу шумарци, а далеко чешће су  пашњаци са представницама степских трава. Представници ових трава су: мајчина душица, суноврати, бела детелина, ковиљ, гркуса, трбуља, звездица и друге.
Атарски предео је највише засејан кукурузом и пшеницом, мање сунцокретом, детелином и конопљом. Долинске стране и лесне падине су под виноградима и воћњацима.


Животињски свет

Животињски свет  је богат  и разноврстан. У шумском појасу налазе се дивље свиње, срне и јелени, затим лисице, јазавци и зечеви. Фрушка горе је релативно богата и орнитофауном. Овде се може сусрести орао крсташ, док сури орао и орао стекавац само повремено посећују Фрушку гору.

Поред њих могу се срести кос, славуј, царица и сеница. У пределу лесне заравни јављају се пољски мишеви, зечеви, препелице и друго. Богат и разноврстан фаунистички састав, основа је за развој ловног туризма на овом подручју, који све више добија на значају.